ඉදිරි විවාදවලට පෙර පාස්කු කොමිසමේ සියලු වාර්තා මන්ත්‍රීවරුන්ට දෙන්න

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශන කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ සියලු වාර්තා ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු විවාදයට පෙර මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කථානායකවරයාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

විපක්ෂය මීට ඉහතදී ද මෙම ඉල්ලීම කළ නමුත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ වන විට දී ඇත්තේ පාස්කු කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ පළමුවන වෙළුම ඇතුළත් වාර්තාව පමණක් බවත්, කොමිෂන් සභාව විමර්ශනයට සහ පරීක්ෂණයට ලක් කළ සාක්ෂි හා අදාළ ලියකියවිලි ඇතුළත් දෙවන වෙළුමේ සිට පස්වන වෙළුම දක්වා වූ වාර්තාවන් ද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙත ලබාදෙන ලෙස එහි වැඩි දුරටත් සඳහන් කර ඇත. වෙළුම් පහකින් සමන්විත පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ සියලු වාර්තා නොමැතිව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සාර්ථක විවාදයක් පැවැත්විය නොහැකි බවද කිරිඇල්ල මහතා ලිපිය මඟින් අවධාරණය කර තිබේL

Related posts

Leave a Comment