ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලය 2021 වර්ෂය සඳහා උපායමාර්ග එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලය 2021 වර්ෂය සඳහා සිය ක්‍රීඩා උපාය මාර්ග පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය කළා.

2021 වසර සඳහා වන ක්‍රීඩා උපායමාර්ගය පහත සඳහන් ප්‍රධාන සාධක වලින් සමන්විතවේ.

01.ජාතික ක්‍රීඩා උපායමාර්ගය

02.යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යාවත්කාලීන කිරීම

03.ජාතික ඉහළ කාර්යසාධන උපාය

04.ක්‍රීඩා දත්ත මධ්‍යස්ථාන

05.ඉහළ බලපෑම් මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධන ආකෘතිය

06.ක්‍රීඩා අයවැය පරිවර්තනය

07.ජාතික ක්‍රීඩා දින දර්ශනය

Related posts

Leave a Comment