කොරෝනා දේහ භූමදානයට ඔඩ්ඩමාවඩි ප්‍රදේශයකුත් නම් කරයි – ඔඩ්ඩමාවඩි ප්‍රා.ලේ

මඩකලපුව, ඔඩ්ඩමාවඩි ප්‍රදේශයේ සුදුපත්තිනචෙනායි ප්‍රදේශයේ කොරෝනා දේහ භූමිදානයට අවසර දුන් බව ඔඩ්ඩමාවඩි ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සඳහන් කළා.

Related posts

Leave a Comment