පාසල් සිසුන්ට පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමේ වැඩපිලිවෙලක්

මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදුකරගෙන යාමට නොහැකි අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන්ට අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ජංගම දුරකථන මිලදී ගැනීමට හැකි වැඩපිලිවෙලක් හඳුන්වා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ. පාර්ලිමේන්තුවේදී මන්ත්‍රිනි රෝහිණී කවිරත්න යොමුකළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා මේ බව සඳහන් කළා.

Related posts

Leave a Comment