රියදුරු බලපත් සැකසීමෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහනයට දැන් ලාබයි!

රියැදුරු බලපත්‍ර සැකසීමෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මේ වනවිට රුපියල් කෝටි 50ක පමණ ඉතිරියක් ලබන බව වාර්තා වේ.  

සැකසීම සඳහා රුපියල් 1500කට අධික මුදලක් වැය කරනු ලැබූ අතර දැන් ඒ සඳහා වැය වන්නේ රුපියල් 425ක පමණ මුදලක් බව වාර්තා වේ.  පසුගිය කාලයේ එක මාසයකදී එම ආයතනයට රියදුරු බලපත්‍ර 90,000ක් සැකසීම වෙනුවෙන් කෝටි 14ක මුදලක් ගෙවා තිබූ බව අනාවරණය වේ.  

පසුගිය ජනවාරියේ සිට අදාළ බලපත්‍ර, යුද්ධ හමුදාව විසින් සිදු කරනු ලබන අතර එම නිසා මේ වනවිට වියදම් ඉතිරිය රුපියල් කෝටි 50 පමණ වී ඇතැයි එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් කීය. 

Related posts

Leave a Comment