බහුදින ධීවර යාත්‍රා නිෂ්පාදනයට ඇමති කාංචන පණදෙයි! [PHOTOS]

ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින සීනෝර් (CEYNOR) ආයතනය මගින් නිෂ්පාදනය කරන ලද අඩි 59.5 බහුදින ධීවර යාත්‍රාව පළමු ගමන්වාරය වෙනුවෙන් පිටත් කිරීමට පෙර නිරීක්ෂණය කිරීම ඊයේ දිනයේ සිදු කරන ලදි. මෙහි සියලුම නවීන පහසුකම් සහ තාක්ෂණික පහසුකම්වලින් අංග සම්පුර්ණ අතර මෙවැනි නව යාත්‍රා 100ක් ඉදි කිරීමට බලාපොරොතු වේ.

මෙම යාත්‍රාව හදුන්වාදීමේ අරමුණු අතර ධිවර කර්මාන්තය සදහා උසස් තාක්ෂණය හදුන්වාදීම එමගින් ධීවර කාර්මිකයන්ගේ සෞඛ්‍යආරක්ෂාව හා ජීවිතාපේක්ෂාව තහවුරු කිරීම , පසු අස්වනු නාස්තිය අඩු කිරීම , ධීවර නිෂ්පාදන සදහා ඉහල මිලක් ලබාගැනීම, උසස් ප්‍රමිතියකින් යුත් මත්ස්‍ය තොග ජනතාවට ලබාදීම , අපනයනය ශක්තිමත් කිරීම , ගැඹුරු මුහුදේ මසුන් නෙලාගැනීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහල දැමීම වැනි කරුණු පෙන්වාදිය හැක.

මෙම යාත්‍රාවේ fish holders දෙකක් ඇති අතර සෙල්සියස් අoශක -10 හා -20 ක උෂ්ණත්වය සහිත අධි ශීතාගාර පහසුකම් ද සමන්විතය.
මෙම යාත්‍රා 50% ක සහනාධාර ක්‍රමය යටතේ ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වේ.

එම අවස්ථාවේදී සිනොර් ආයතනය සහ ජෙන්සෝ පෞද්ගලික සමාගම ඒකාබද්ධව නිෂ්පාදනය කල පරිසර හිතකාමී, සුර්ය බලයෙන් බල ගැන්වූ කුඩා ප්‍රවාහන යාත්‍රාවක්ද නිරීක්ෂණය කරන ලදි. ඉදිරියේදී මෙවැනි සුර්ය සහ සුළං තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගත් විවද යාත්‍රා නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ.

Related posts

Leave a Comment