පළාත් පාලන ආයතනවල අනියම්, දෛනික හා කොන්ත්‍රාත් පදනමේ 8,000ක් ස්ථිර කෙරේ!

පළාත් පාලන ආයතනවල සේවය කරන අනියම්, දෛනික හා කොන්ත්‍රාත් පදනමේ සේවකයන් 8000ක් පමණ ස්ථිර කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දුන් බව රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා  ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව, දිවයින පුරා සිටින මෙම සේවකයන් ස්ථිර කිරීමට අදාළ යෝජනාව මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මීළඟ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව ද අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය.

ස්ථිර කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන මගින් නිර්දේශ කර ඇති මෙම සේවක පිරිස අතර වසර කිහිපයක් තිස්සේ සේවය කරන පිරිස් ද සිටින බව අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පෙන්වා දෙයි.

මෙම සේවකයන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් සෞඛ්‍ය හා මාර්ග ක්ෂේත්‍රවල රැකියාවල නියුක්තව සිටින පිරිස් බව ද අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා සඳහන් කළේය.

වැඩ කරන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් රාජ්‍ය සේවය ශක්තිමත් කරමින් හැමවිට ම ප්‍රායෝගිකව කටයුතු කළේ, තම රජයන් බව ද අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Related posts

Leave a Comment