සංචාරක ව්‍යාපාරය නංවන්න දීර්ඝ කාලීන වීසා බලපත්‍ර ක්‍රමයක්

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් සංචාරකයන්ට හිතකර ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන වීසා බලපත්‍ර කාණ්ඩයක් හඳුන්වාදීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් සංචාරකයින්ට හිතකර ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන වීසා බලපත්‍ර කාණ්ඩයක් හඳුන්වාදීම සහ බදු සහන ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සංචාරක ඇමැති පසන්න රණතුංග මහතා ඇමැති මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කොට ඇත.

කොවිඩ් තත්ත්වය හේතුවෙන් ලොවපුරා ගොඩනැගෙන නව සංචාරක අංශයක් ලෙස ඩිජිටල් සංචාරක කර්මාන්තය හැඳින්වෙන අතර ඩිජිටල් සංචාරකයින් ශ්‍රී ලංකාවට ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සංචාරක අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය යෝජනා කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment