ආණ්ඩුවේ ඉන්නවා නම් ඩබල් ගේම් ගහන්න එපා!

ආණ්ඩුව ඇතුළේ ඉන්නවා නම් ඩබල් ගේම් නොගසන ලෙස ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කර සිටියේය.

එකතු වී ආණ්ඩුවක් හැදුවානම් ආණ්ඩුව ඇතුළේ සිටිය යුතු බවද ඒ මහතා කීය.

ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ මෙම ගේම් ගසන කණ්ඩායම් ඉකුත් කාලෙය්දීත් මේ ආකාරයටම ගේම් ගසමින් කටයුතු කළ බවය.

Related posts

Leave a Comment