දිවයිනේම වී මිලදී ගන්න වී අලෙවි මණ්ඩලය සූදානම්.

අම්පාර වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ගබඩා සංකීර්ණයේදී යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක්වුණා. අම්පාර වී ගබඩාව මේවනවිටත් පිරී පවතිනවා. ගොවි ජනතාව දැඩි උනන්දුවකින් රජයට වී ලබාදීමට කටයුතු කරන බවට හොඳම සාක්ෂියක් ලෙස අම්පාර වී ගබඩාව දැකගත හැකිවුණා. ගොවි ජනතාව ප්‍රකාශ කළේ ගොවි බිමටම ගොස් වී මිලදී ගැනීමට රජය ගත් තීන්දුව ඉතා ප්‍රශංසනීය බවයි. දිවයින පුරා යල කන්නයේ වී අස්වනු 10%ක් මේවනවිටත් නෙලමින් පවතින අතර, වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සෑම ගබඩාවකටම වී තොග ලැබෙමින් පවතිනවා. අත්පිට මුදලට, සහතික මිලට ගොවි බිමටම ගොස් සියලු වී මිලදී ගැනීමට දිවයින පුරා වී අලෙවි මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇති අතර, තෙත වී ද මෙවර වී අලෙවි මණ්ඩලය හරහා මිලට ගනු ලබනවා.

Related posts

Leave a Comment