මාස 07ක් තුළ දී කොටස් ‌වෙළෙඳපොළේ සියයට 20 ක වර්ධනයක්!

2021 මුල් මාස 07 තුළ කොළඹ කොටස් ‌වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය, වසර ආරම්භයට සාපේක්ෂව 19.87% ක වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට සමත් වී තිබේ.

වසර ආරම්භයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වටිනාකම ඒකක 6,774.22 ක් ලෙසින් දැක්වුණු අතර ඒය පසුගිය ජූලි 30 දින ගනුදෙනු අවසානයේ දී ඒකක 8,120.48 ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබුණි.

මේ අතර කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ තවත් ප්‍රධාන මිල දර්ශකයක් වන S&P SL20 දර්ශකය 2021 වසරේ මුල් මාස 07 තුළ 16.07% ක වර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමට සමත් වී තිබීම ද විශේෂත්වයකි.

2021 වසර ආරම්භයේ දී ඒකක 2,638.10 ක් ලෙසින් වාර්තා වූ S&P SL20 දර්ශක අගය ජූලි 30 දින වන විට ඒකක 3,062.17 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබුණි.

වසරේ ඉහළම සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය 2021 ජනවාරි 27 දින වාර්තා වූ අගය ඒදින ඒකක 8,812.01 ක් ලෙසින් ඒය දැක්වුුු.ණි

Related posts

Leave a Comment