සුදු සීනි 117ටත් දුඹුරු සීනි 120ටත් ප්‍රාදේශීය තොග වෙළෙඳුන්ට ලබා දෙයි!

අත්‍යව්‍ය සේවා කොමසාරිස් යටතට පත් කෙරුණු සීනි තොග රජයේ පාලන මිලට ජනතාවට ලබාදීම සඳහා ප්‍රාදේශීය තොග වෙළෙඳුන් වෙත නිකුත් කිරීම ආරම්භ කෙරේ.

සුදු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 117 සහ දුඹුරු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 120 බැගින් ඕනෑ ප්‍රමාණයකින් තොග ප්‍රාදේශීය තොග වෙළෙඳුන් වෙත නිකුත් කිරීමට ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇත.

වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ උපදෙස් මත අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් යටතට පත් කරනු ලැබූ සීනි තොග, ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා පෞද්ගලික අංශයේ තොග වෙළෙඳුන්ට නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව සිදු කෙරෙන වැඩිදුර විමසීම් සඳහා 011-3681797 හෝ Whatsapp 0769906906 දුරකථන අංක මඟින් ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව ඇමතිය හැකිය.

අනුර ප්‍රේමලාල්

Related posts

Leave a Comment