පරිසර දූෂණය පාලනය කරන ව්‍යාපෘති 4කට කැබිනට් අනුමැතිය!

පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදේශ මූල්‍යාධාර මඟින් ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති හතරක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ව්‍යාපෘති මේ වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කරන බව ඇමැතිවරයා කියයි. ඒ අනුව රසායනික ද්‍රව්‍ය හා අපද්‍රව්‍ය මඟින් වන පරිසර දූෂණය කළමනාකරණය සඳහා පරිසර අමාත්‍යාංශය කේන්ද්‍ර කර ගත් ප්‍රධාන සම්මුතීන් අතර වන බාසල් සම්මුතිය මඟින් ආවරණය කෙරෙන ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා ව්‍යපෘති යෝජනා දෙකක් සහ ගෝලීය වශයෙන් රසදිය මඟින් ඇති වන බලපෑම් අවම කෙරෙන මිනමාටා සම්මුතිය මඟින් ආවරණය කෙරෙන රසදිය කළමනාකරණයට අදාළ මාර්ගෝපදේශ සම්පාදනය හා දැනුම්වත් කිරීම සඳහා වන ව්‍යාපෘති යෝජනා දෙකක් වශයෙන් පරිසර දූෂණය හා රසායනික ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යාපෘති 4ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරේ.

ඒ අනුව එම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමත්, ඒ සඳහා වන අදාළ ගිවිසුම්වලට එළඹීමත් ඉදිරි කාලයේදී කිරීමට නියමිතය.

Related posts

Leave a Comment