රටේ බොරතෙල් දවස් 26 කටයි – ගම්මන්පිල කියයි!

රට තුළ මේ වන විට ඇති බොරතෙල් සංචිත දින 26 කට ප්‍රමාණවත් බව විෂය භාර අමාත්‍ය උයද ගම්මන්පිල අද ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු පැවසුවේ ඉන්ධන ලබාදීමට සැපයුම්කරුවන් ඇතත් ඩොලර් ප්‍රශ්ණය ඊට හරස්වී ඇති බවයි.

ඒ අනුව ඩොලර්වලට නොව රුපියල්වලට ඉන්ධන ලබාදෙන සැපයුම්කරුවන් හා දීර්ඝ කාලීන ගිවිසුම්ගත වීමට කැමති සැපයුම්කරුවන් සොයාගැනීමට මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින බව අමාත්‍යවරයා පැවසුවා.

Related posts

Leave a Comment