30 ට වැඩි සැමට අද සිට බූස්ටර් එන්නත!

වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි පුද්ගලයින් සඳහා බූස්ටර් එන්නත් මාත්‍රාව ලබාදීම බස්නාහිර පළාතෙන් අද ආරම්භ වනවා. ඊට අමතරව ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවල, ඇගළුම් කර්මාන්ත ශාලාවල සහ අනෙකුත් කර්මාන්ත ශාලාවල සේවකයින්ට ද කඩිනමින් බූස්ටර් එන්නත් මාත්‍රාව ලබාදෙන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන කියාසිටියේ.

Related posts

Leave a Comment