“මිරිගම – කුරුණෑගල අධිවේගය” විවෘත කිරීම ලබන වසරට කල් යයි!

මීරිගම සහ කුරුණෑගල අතර අධිවේගී මාර්ගය ලබන මස මුලදී විවෘත කිරීමට නියමිත බව මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් පැවසීය. අධිවේගී මාර්ගය කිලෝමීටර් 40.9ක් පුරා විහිදේ.

ව්‍යාපෘතිය බොහෝ දුරට අවසන් වී ඇති අතර එහි අවසන් කටයුතු සිදු වෙමින් පවතින බව එම නිලධාරියා පැවසීය. අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් බිලියන 149 ක් පමණ වැය කර ඇත. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා බිලියන දහයක් වැය කර තිබේ.

නව අධිවේගී මාර්ග කොටස හේතුවෙන් මීරිගම සහ කුරුණෑගල අතර ඇස්තමේන්තුගත ගමනාගමන කාලය විනාඩි 20 දක්වා අඩු කරන බව ඔහු පැවසීය.

අධිවේගී මාර්ගය පාලම් 13 කින් සමන්විත වන අතර මීරිගම, නාකලගමුව, දම්බොක්ක, කුරුණෑගල සහ යග්ගපිටිය යන ස්ථානවල අන්තර් හුවමාරු පහකින් සමන්විත වේ.

Related posts

Leave a Comment