“වී කිලෝවකට වැඩිම මිලක්”

මෙවර මහ කන්නයේ වී කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 95 ක සහතික මිලක් නියම කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත .

ඒ අනුව මහ කන්නයේ නාඩු ,සම්බා සහ කීරි සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් අනූ පහකට මිලදී ගැනීමට අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ .

ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ඉල්ලා කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා විසින් කැබිනට් සංදේශයක් ද අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත.

වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගනු ලබන වී සඳහා රුපියල් 95 ක සහතික මිලක් ගෙවීමට අමතරව ප්‍රවාහනය සහ මෙහෙයුම් වියදම් සඳහා කිලෝවකට රුපියල් දෙක බැගින් අමතර මුදලක් ගෙවීමට ද යෝජනා කර තිබේ .

මෙවර මහ කන්නයේ මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 30ක වී අස්වැන්නක් අපේක්ෂා කරන අතර, ඉන් ලක්ෂ තුනක් මණ්ඩලය මගින් මිලදී ගැනීමට යෝජිතය .

වී මිලදී ගැනීම සඳහා මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 29805ක මුදලක් රාජ්‍ය බැංකු දෙක හරහා නිකුත් කරන ලෙසද කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා රජයෙන් ඉල්ලා ඇත

Related posts

Leave a Comment