ඉස්සර පෘතුගීසින්, ලන්දේසින්, ඉංග්‍රීසින් රට පාලනය කළා – දැන් පාලනය කරන්නේ වෙන්දේසින්

2019 සිට 2024 දක්වා රට පාලනය කරන්නේ වෙන්දේසියෙන් බව හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

ඔහු පවසන්නේ මේ රට පෘතුගීසීන්, ලන්දේසීන් හා ඉංග්‍රීසීන් 1948 වෙනකන් පාලනය කළ බවත් ඒ රටාවට අනුව දැන් වෙන්දේසීන් විසින් රට පාලනය කරන බවයි.

ඒ අවස්ථාවේ සභාවේ විරෝධයක් මතු වූ අතර “ඔය කෑ ගහන්නේ වෙන්දේසියන්” බවද මන්ත්‍රීවරයාත් සඳහන් කළේය.

Related posts

Leave a Comment