වැටුණු ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න ත්‍රිපෝෂ අපනයනට සැරසෙයි!

ත්‍රීපෝෂ අපනයනය කිරීම හරහා මෙරටට වැඩි විදේශ විනිමයක් ලබාගත හැකි බවත් ත්‍රිපෝෂ අපනයනය කිරීම සඳහා මේ වනවිට කටයුතු සූදානම් කරමින් ඇති බවත් එම සමාගමේ සභාපති දීප්ති කුලරත්න පවසයි.

ඉදිරියේදී හදුන්වා දීමට නියමිත ක්ෂනික ධානම්‍ය ආහාරයකට මේ වනවිටත් ජපානයෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක් ලැබී ඇති බවද ත්‍රීපෝෂ සමාගමේ සභාපති දීප්ති කුලරත්න වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Related posts

Leave a Comment