ඡන්ද ලකුණු දෙකක් ලැයිස්තුවෙන් ඉවතට!

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් දේශපාලන පක්ෂවල ලකුණු ලෙස යොදා ගැනීමට වෙන්කර දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් ලකුණු 2ක් ඉවත් කරනු ලැබ තිබේ.

මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා විසින් නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක මේ බව සඳහන් කර ඇති අතර ඒ අනුව, ඔටුන්න සහ ගොවියා යන ලකුණු එම ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇත. 

දේශපාලන පක්ෂ සඳහා අනුමත කර ඇති ලකුණු ඇතුළත් නව ලැයිස්තුව පසුගිය ජනවාරි මස 21 වන දා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මගින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබිණි.

Related posts

Leave a Comment