දුම්කොළ සමාගමෙන් රජයට බිලියන 111 ක බදු ආදායමක්!

මෙරට ලැයිස්තුගත සමාගමක් වන ලංකා දුම්කොළ සමාගම විසින් 2021 දෙසැම්බර් 31 න් අවසන් කාර්තුව සඳහා වන මූල්‍ය වාර්තා අද (18) දින කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඊට අනුව සමාගම විසින් පසුගිය 2021 වසර තුළ දී රු. බිලියන 134.36 ක ආදායමක් උපයා ඇති අතර එයින් රු. බිලියන 100.75 ක් රජයේ බදු ලෙස ගෙවා තිබේ.

මීට අමතරව 2021 මූල්‍ය වර්ෂය වෙනුවෙන් රු. බිලියන 10.50 ක ආදායම් බදු වියදමක් සමාගම ගෙවා ඇති අතර ඒ අනුව සමස්තයක් ලෙසින් රාජ්‍ය ආදායමට රු. බිලියන 111.25 ක් ලංකා දුම්කොළ සමාගමෙන් ලැබී ඇත.

2020 වසර තුළ දී ලංකා දුම්කොළ සමාගමෙන් රජයට ලැබී තිබෙන බදු ආදායම රු. බිලියන 109.92 ක් වන අතර 2019 දී එය රු. බිලියන 117.24 ක් හා 2018 දී රු. බිලියන 122.83 ක් වශයෙන් වේ.

සමාගම 2021 වර්ෂය තුළ දී ලබා ඇති බදු ගෙවීමෙන් පසු ලාභය රු. බිලියන 16.38 කි.

Related posts

Leave a Comment