හරීන් තම නිවරදිභාවය ඔප්පු කිරීමට මුත්‍රා සාම්පල් ලබා දෙයි

පසුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේ කොකේන් සම්බන්ධව වැඩිපුර කතාබහක් ඇති වුණා. එහිදී මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍නාන්දු මහතා කොකේන් භාවිතා කරන බවටත් හැකි නම් කොකෙන් පරීක්ෂාවක් සිදු කරන බවටත් අභියෝගයක්  එල්ල කරා .

අභියෝගය පිළි ගනිමින් තමාගේ නිවරදිභාවය ඔප්කරමින් හරින් මන්ත්‍රීවරයා මේ වන විට කොකෙන් පරීක්ෂාව සිදු කිරීමට මුත්‍රා සාම්පල් ලබා දී තිබෙනවා.

ඊට අදාළ ඡායාරූපය පහතින්

Related posts

Leave a Comment