අගමැති කැඳවූ මාධ්‍ය හමුව විමල් නිසා උණුසුම් වෙයි

ඩඉ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රදානයෙන් පැවැත්වෙන ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම දැඩි උණුසුම තත්ත්වයට පත්වී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

විමල් වීරවංශ මහතා මෙම රැස්වීමට සහභාගී වී නැත්තේ ඔහුට අධිකරණ කටයුත්තක් සඳහා යාමට ඇති බව දැනුම් දෙමිනි.

Related posts

Leave a Comment