ලංකා බැංකුවක් ඉදිරියේ පුගලයෙක් නිරුවතින් නායි

නිරුවත් පුද්ගලයෙක් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක ස්නානය කරන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් සමාජ ජාල වල සංසරණය වෙයි.

වල්ගම ලංකා බැංකු ශාඛාව ඉදිරියේ එම පුද්ගලයා මෙසේ නිරුවතින් ස්නානය කරන්නේ එම බැංකුවේ ගණුදෙනුකරුවන්ට අත සේදීම සඳහා තබා ඇති ජල නලයෙනි.

Related posts

Leave a Comment